Fishing walk

Fishing walk

.... what a nice place!